Делът на самоубийците в Източна Германия е също толкова висок, колкото и в западната част на страната


бъди човек

Бъди човек, а не мъртвец

В източната част на Германия се самоубиват значително пове­че хора, отколкото в западната.

Като възможни причини се из тъкват тежкото състояние на пазара на труда,

по-лошите изгледи за бъдещето и необходимостта хората да променят лич ната си и обществена нагласа след Обединението.

Тринадесет години след падането на Берлинската стена все още не е постигнато изравняване и равновесие в жизнения стандарт в източната и западната част на Германия.

бутон за споделяне


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.