Интерестни факти за рентгеновите лъчи


облъчване

Място където се правят рентгенови снимки

През 1901 г. Хенри Бекерел (1852-1908) открил радиоак­тивността, а съпрузите Кюри наблюдавали облъчващите свой­ства на радия.

Тези гениални учени подценили опасността на веществата/материалите, с които боравели ежедневно.

Напри­мер Бекерел в продължение на две седмици носел в джоба на сакото си парче радий.

Той извадил оттам радиоактивния ма­териал едва когато на мястото под джоба се появил сърбеж по кожата.

Все пак от придобития по този начин опит лекарите направили само извода, че радият може да изгори кожата. В следствие на това бил разработен метод за терапия на язвени рани, ракови образувания и кожни промени.

И семейство Кюри, което през 1903 г. заедно с Хенри Беке­рел получило Нобеловата награда за физика, по време на свои­те изследвания копаело с голи ръце радиоактивна смолиста бленда, от която добивали радий.

Пиер Кюри (1859-1906) уми­ра през 1906 г. вследствие на транспортна злополука, прегазен от файтон.

Мария Кюри (1867-1934), двукратна носителка на Нобеловата награда (през 1911 г. получава и Нобеловата наг­рада за химия), умира през 1934 г. от специфична форма на анемия, която била следствие от трайното въздействие на ра­дия върху тялото й.

бутони към социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.