Презрение


доброто в света

Презрението в човека

Презрението е подобно на отвращението,

но явно не предизвиква физически промени по начина,

по който го прави отвращението.

В за­мяна на това презрение се на блюдава,

когато хората чув­стват превъзходство над дру­гите или когато не одобряват действията или поведението им.

Презрението може да бъ­де примесено с гняв,

отвра­щение или щастие,

оформяй­ки няколко различни израже­ния.

Някои експерти не са съгласни, но Пол Екман смя­та,

човека в света

Презрението бива късно осъзнавано


че презрението е емоция, изразявана с едно и също из­ражение на лицето по целия свят.

Сигналите, сочещи пре­зрение, са следните:

Бръчки на носа.

Едната устна често е повдигната подигравателно.

Устните понякога са издадени напред.

Стисната уста с леко вдигнати краища (може да бьде сбъркано с лека усмивка.)

бутони към социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.